Zakonska regulativa

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA na temelju članka 31. stavka 2., Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, br. 105/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi PRAVILNIK o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama

Opće Odredbe

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama.

 

Članak 2.

Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine:

  1. prometni znakovi, i to:

               – znakovi opasnosti;

               – znakovi izričitih naredbi;

               – znakovi obavijesti;

               – znakovi obavijesti za vođenje prometa;

               – dopunske ploče;

               – promjenjivi prometni znakovi;

  1. prometna svjetla i svjetlosne oznake;
  1. oznake na kolniku i drugim površinama;
  1. prometna oprema cesta, i to:

               – oprema za označivanje ruba kolnika;

               – oprema za označivanje vrha prometnog otoka;

               – oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, prepreka i oštečenja kolnika;

               – svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštečenja kolnika;

               – oprema za vodenje i usmjerivanje prometa u području radova na cesti, prepreka i oštečenja kolnika;

               – branici i polubranici;

               – prometna zrcala;

               – zaštitne odbojne ograde;

               – ograde protiv zasljepljivanja;

               – zaštitne žičane ograde;

               – pješačke ograde;

               – ublaživači udara;

               – oznake za ručno upravljanje prometom;

  1. signalizacija i oprema za smirivanje prometa;
  1. turistička i ostala signalizacija propisana je posebnim propisima.

 

Članak 3.

Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latiničnim pismom.

Natpisi na znakovima obavijesti, u pravilu, se ispisuju malim slovima.

Dvojezični nazivi odredišta moraju biti napisani tako da je prvo napisan hrvatski naziv, a potom naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine ako je to propisano posebnim propisom.

Na prometni se znak može upisati i naziv odredišta koje se nalazi u drugoj državi.

Naziv odredišta u drugoj državi ispisuje se na jeziku te države.

Uz odredište u drugoj državi obvezno se upisuje znak obavijesti C123 (nacionalna autooznaka).

 

Članak 4.

Prometni znakovi izraduju se tako da je njihovo značenje stalno ili promjenljivo.

Površina prometnih znakova izraduje se od materijala reflektirajućih svojstava najmanje klase I, a za autoceste i ceste namijenjene isključivo prometu motornih vozila – brze ceste, najmanje klase II.

Boja poledine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozačima spriječilo odvračanje pozornosti.

 

Članak 5.

Prometni znakovi mogu biti izvedeni s vlastitim izvorom svjetlosti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom).

Prometni znakovi i znakovi s promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetlećim tvarima na podlozi crne boje.

 

Članak 6.

Na signalizaciji i opremi za označivanje ruba kolnika za označivanje radova, prepreka, oštečenja kolnika i za vodenje i usmjeravanje prometa u području radova na cesti i zaštitnim ogradama moraju biti postavljene reflektirajuće oznake minimalno klase II.

 

Članak 7.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izradeni i postavljeni prema hrvatskim normama.

 

Članak 8.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta. Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku 1 ovog članka potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije.

 

Članak 9.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih reflektirajućih svojstava. Dopunske ploče, koje pobliže odreduju značenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.

 

Članak 10.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila.

Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika.

Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.

 

Članak 11.

Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, osim znakova B59, B60 i B61 (obvezno obilaženje) kad se postavljaju na razdjelni otok, C74 (planinski prijevoj), C75 (rijeka), C76 i C77 (cestovna gradevina), C127 (broj međunarodne ceste), C128 (broj autoceste ili brze ceste), C129 (broj državne ceste), C130 (broj županijske ceste), C131 (kilometarska oznaka za autocestu ili brzu cestu), C132 (oznaka dionice državne ceste) i C133 (oznaka dionice županijske ceste) koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm.

Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, iznimno i na većoj.

Visina iz stavaka 1. i 2. ovog članka računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.

 

Članak 12.

Radi bolje uočljivosti prometni se znakovi mogu postaviti na kontrastnim pločama bijele boje. U tom se slučaju na ploči može ispisati tekst koji objašnjava znak.

 

Članak 13.

Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka.

Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ograničenje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i skupina znakova od B50 do B61 (obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad površine kolnika.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm.

Znak C120 (ploča za označivanje naziva ulica) može se postaviti i na gradevinu uz cestu.

 

Članak 14.

Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2 m od kolničkog ruba.

Vodoravni razmak izmedu ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.

 

Članak 15.

Prometni znak, iznimno, može biti postavljen:

1) na konzolni nosač ako je tako postavljen znak uočljiviji za sudionike u prometu.

2) na semaforski stup, i to:

               – znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska);

               – znak B02 (obvezno zaustavljanje);

               – znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru);

               – znakovi B50, B51, B52, B53, B54 i B55 (obvezan smjer);

               – znak B62 (kružni tok prometa);

               – znakovi C06 i C07 (cesta s jednosmjernim prolazom);

               – znak C08 (cesta s prednošću prolaza),

               – znakovi C81 i C82 (putokaz),

               – znak C83 (putokaz za zračnu luku),

               – znakovi C108 (putokaz obilaska),

               – znak C120 (ploča za označivanje naziva ulica);

3) na ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete).

 

Članak 16.

Uz ovaj Pravilnik otiskano je kazalo boja koje čini njegov sastavni dio.

Kazalo boja ne odnosi se na oznake na kolniku i drugim površinama (poglavlje IV. ovog Pravilnika).

_______________

Vanjske poveznice

 

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

Zakon o javnim cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama