Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H17

GRANIČNIK ODVAJANJA DIJELA KOLNIKA NA KOJEM JE ZABRANJEN PROMET - H17

 

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.

 

 

 

 

Graničnik označuje mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet.