Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H25

SKRETANJE PROMETA - H25

 

Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su obilježene u prometnom traku obrubljenom punom crtom – i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih trakova – ako su obilježene u traku obrubljenom isprekidanom crtom.

 

 

 

 

Strelica označava skretanje prometa (H25).