Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H23

STRELICA ZA PRESTROJAVANJE NA DVA BLISKA KRIŽANJA - H23

 

Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su obilježene u prometnom traku obrubljenom punom crtom – i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih trakova – ako su obilježene u traku obrubljenom isprekidanom crtom.

 

 

 

 

Strelica za označavanje prestrojavanja na dva bliža križanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvog križanja na koje je zabranjeno skretati u naznačenim smjerovima (H23).