Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H11

PUNA CRTA ZAUSTAVLJANJA - H11

 

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.
Crte zaustavljanja mogu biti od 0,3m - 0,6m
Širina zaustavne crte ovisi o prometnom opterećenju, važnosti i širine ceste.

 

 

 

Puna crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo.
Ispred crte zaustavljanja na kolniku se može ispisati riječ STOP.
Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta.
Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.